Конференция по проект: „Заедно с гражданите и бизнеса градим бъдещето на общината“, финансиран по ОП „Добро управление“

Сдружение на Югозападните общини, в партньорство с община Сливница, имат удоволствието да Ви поканят да вземете участие в Конференция по проект: „Заедно с гражданите и бизнеса градим бъдещето на общината“, финансиран по ОП „Добро управление“, договор за БФП № BG05SFOP001-2.025-0008-C001.

Целта на Конференцията е да бъдат представени резултатите от проведените три фокус групи с представители на местните заинтересовани страни в община Сливница за пречките пред участието им във формирането и реализирането на местни политики; да бъде представен изготвения Анализ относно възможностите за гражданско участие при изпълнението и мониторинг на политики и законодателство; изготвените Препоръки за насърчаването на гражданското участие и Правила за взаимодействие с НПО. 

Конференцията ще се проведе на 22.06.2023 г. /четвъртък/, 13.00 часа,  в гр. Сливница, ул. „Тодор Каблешков“ 6А, Професионален учебен център, ет.1, Заседателна зала.

Проект BG05SFOP001-2.025-0008-C001, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.