СЮЗО и община Сливница проведоха Кръгла маса за обсъждане на резултатите от проект "Заедно с гражданите и бизнеса градим бъдещето на общината"

 СЮЗО и община Сливница проведоха Кръгла маса за обсъждане на резултатите от проект "Заедно с гражданите и бизнеса градим бъдещето на общината" BG05SFOP001-2.025-0008-C001, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Участие в нея взеха представители на институции, граждански организации и бизнес, работещи на територията на общината.

Те обсъждаха добри практики за партньорство между общинските администрации и структурите на гражданското общество и доколко те са приложими в община Сливница; механизмите за подобряване на административните услуги; каква е мотивацията за включване на гражданския сектор при формирането и реализирането на местни политики.

Коментираха се постигнатите резултати по проекта и как те могат да бъдат разширени и надградени.